Munkavédelem

Szolgáltatásaink:

 • a Megbízó Munkavédelmi Szabályzatának kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;
 • a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető
  kockázatok értékelését,

  A munkavédelmi törvény szerint: a “munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.”

  A munkahelyi kockázatelemzés és kockázatértékelés elkészítését / meglétét a Mvt. 54. § (2) bekezdése írja elő. A dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a dolgozókat, illetőleg milyen intézkedéseket kell tenni az egészségkárosodás és a baleset megelőzésére.
  A kockázatértékelést a Mvt. alapján a munkáltató köteles elvégeztetni szakemberrel, majd azt évenként felülvizsgáltatni! Hatósági ellenőrzés során egészen bizonyosan bekérik ezt a dokumentumot a munkáltatóktól! Hiánya több százezer forint bírságot von maga után!

  A munkavédelem legfontosabb dokumentuma a kockázatértékelés, hiszen annak megállapításai alapján értesül a munkáltató a lehetséges veszélyekről és azok elhárítási módjairól.
  A kockázatértékelés mellékleteként a veszélyek megszüntetése, illetve mérséklése érdekében ütemtervet készítünk a feladat, határidő és felelős konkrét megnevezésével.

  javaslattételt a munkakörülmények javulását biztosító megelőző intézkedésekre;

 • a Megbízóra vonatkozóan az egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;
 • a Megbízó alkalmazásában álló munkavállalók munkavédelmi oktatásának megtartása, dokumentálása;
 • a munkavédelmi oktatási ismeretanyagok összeállítása;
 • a foglalkozás-egészségügyi előírások végrehajtásának figyelemmel kísérését, javaslattételt a szükséges intézkedésekre; /89/1995. (XII.14.) Korm. rendelet, 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet/
 • munkavédelmi szemlék keretében a munkavédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítését;
 • belső munkabiztonsági utasítások készítése, időszakos felülvizsgálata
 • munkavédelmi üzembe helyezést megelőzően
  a munkavédelmi szempontú előzetes ellenőrzés

  A munkavédelmi törvény kimondja, hogy „Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés).”

  A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a vonatkozó követelményeket.

  elvégzését, a dokumentáció előkészítését;

 • a megbízó területen a Munkavédelmi tevékenység irányítása, szervezése, ellenőrzése a hatályos jogszabályok alapján
 • a vezetőkre háruló Munkavédelmi feladatok ellátásához szakmai segítségnyújtást.

A gépek, berendezések, felszerelések előzetes, időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai felülvizsgálata szükségességének figyelemmel kísérését, javaslattételt ezek elvégeztetésére; termelőberendezések időszakos biztonsági felülvizsgálata.

Minden gépet berendezést 5 évente felül kell vizsgálni függetlenül attól, hogy az veszélyes gépnek van minősítve vagy nem.

a munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott gépek, berendezések megfelelőségi tanúsítványainak nyilvántartása, időszakos biztonsági felülvizsgálatok nyilvántartása

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területi, helyi szerveinél teljes körű, gyors ügyintézés

 • munkahely, egyéni védőeszköz, technológia megfelelőségének soron kívüli vizsgálatát, ha az a rendeltetésszerű alkalmazása során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be;
 • a munkabalesetek kivizsgálását és jegyzőkönyvezését;
 • a munkabaleseti nyilvántartások vezetését; /5/1993. (XII.26.) MüM rendelet/
 • jogszabályfigyelés (közlönyökben, értesítőkben, szakmai konferenciákon folyamatosan figyeljük az új, a módosított, és a hatályon kívül helyezett munkavédelmet érintő jogszabályokat, szabványokat és biztonsági szabályzatokat), javaslattétel a szükséges intézkedésekre.
 • a munkavédelemmel kapcsolatos ügyekben való tanácsadást.
 • új és meglévő épületek, létesítmények használatba vételi eljárásának lebonyolítása, telepengedélyek megszerzése
 • rendszeres munkavédelmi szemlék keretében a hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, a szemlék jegyzőkönyvezése.
 • hatósági ellenőrzések során a megbízó érdekeinek képviselete, a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez segítségnyújtás.
 • rákkeltő anyagok bejelentése ANTSZ felé, azok dokumentálása.
 • import, vagy gyártott vegyi anyagok bejelentése az OKK-OKBI felé

A vállalkozók, gazdasági társaságok, állami vagy önkormányzati intézmények a munkavédelemmel és a tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeik végrehajtására igénybe vehetik szolgáltatásainkat, hogy eseti megbízás alapján naprakészen elkészítsük tűz-és munkavédelmi dokumentumaikat, valamint elvégezzük az ezzel kapcsolatos aktuális feladatokat.

Ha a Megbízó igényli, illetve ha a jogszabályok munka- és tűzvédelmi szakember állandó foglalkoztatását írják elő számára, folyamatos, havi átalánydíjas megbízási szerződés megkötésével tehet eleget ennek a kötelezettségének.
/1993. évi XCII. törvény, 16/2004. (XII.26.) FMM rendelet, 1996. évi XXXI. törvény/

Opcionális ajánlat:

 • Veszélyes nem veszélyes gépek üzemviteli dokumentációjának elkészítése (kezelési-karbantartási utasítások).
 • Munkakörnyezeti mérések (zaj, rezgés, világítás, klíma, légszennyezettség, stb.)
 • Villamos érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálat
 • Munkabiztonsági és Egészségvédelmi Terv kidolgozása
 • Ergonomiai kockázatelemzés, javító intézkedések meghozatala, szükséges eszközök beszerzése