ADR biztonsági tanácsadás

ADR – Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás, mely egyezmény 1979 óta a belföldi szállításokra is kötelező érvényű. A törvény (19/1979), valamint az ADR mellékleteit tartalmazó rendelet szerint, nem csak a szállítók, hanem a veszélyes vegyianyag gyártók, forgalmazók, raktározók, és a vegyianyag fogadók is e szabályozások alá tartoznak.

Azoknak a vállalkozásoknak, akik az ADR hatálya alá tartoznak, képzett, ADR Biztonsági Tanácsadót kötelesek alkalmazni, amennyiben meghaladják az ADR-ben meghatározott korlátokat ill. fő vagy kiegészítő tevékenységi körébe, tartozik a veszélyes áru telephelyen kívűli továbbítása, ideértve a szállításhoz kapcsolódó feladást, a szállítás során történő ideiglenes tárolást, az áru becsomagolását ill. a be- és kirakodást.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium névjegyzékében szereplő veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell alkalmaznia a vállalkozás tevékenységében jelentkező feladatok szakszerű megvalósításának elősegítésére.

A biztonsági tanácsadó alkalmazása jogszabályi kötelezettség mindazon vállakozásoknál, amelyek veszélyes áru:
 • szállítmány feladói vagy címzettjei;
 • szállítását, fuvarozását vagy szállítmányozását végzik;
 • szállításában be- vagy kirakodási műveleteket vagy raktározási tevékenységet végeznek;
 • szállító járművet töltenek vagy ürítenek;
 • csomagolását végzik.
 • A veszélyes hulladékok az esetek döntő többségében veszélyes árunak minősülnek, így minden veszélyes hulladék feladó a jogszabály hatálya alá esik!

A 98/2001 (VI. 15) Korm. rend., valamint az azt módosító 192/2003 (XI.26) Korm.rend szerint: „a veszélyes áruk szállítására vonatkozó külön jogszabályok hatálya alá tartozó hulladékok szállítása során, e rendelet előírásain túlmenően a külön jogszabályok előírásait is be kell tartani”. Azaz a veszélyes hulladékokat ADR szerint kell szállítani, csomagolni, címkézni, úti okmányokkal ellátni (a hulladékra vonatkozó előírásoktól túl!), mely feladatok végrehajtása a veszélyes hulladék feladójának, azaz a hulladék termelőjének a felelőssége!

A képesítésünk közúti alágazatra és az alábbi osztályokra érvényes
2 osztály: gázok

3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztályok

3 osztály: gyúlékony folyékony anyagok

4.1 osztály: gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok

4.2 osztály: öngyulladásra hajlamos anyagok

4.3 osztály: vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

5.1 osztály: gyújtó hatású (oxidáló) anyagok

5.2 osztály: szerves peroxidok

6.1 osztály: mérgező anyagok

6.2 osztály: fertőző anyagok

8 osztály: maró anyagok

9 osztály: különféle veszélyes anyagok és tárgyak

3 osztály UN 1202, 1203, 1223 és 1863 azonosító számú anyagok

UN1202: gázolaj, dízelolaj vagy könnyű fűtőolaj

UN1203: motorbenzin, benzin vagy gazolin

UN1223: kerozin

UN1863: tüzelőanyag repülőgép turbinamotorhoz

Szolgáltatásaink:

Biztonsági adatlap készítése
Felelős nyilatkozat
A különböző veszélyes áruk előkészítése szállításra bonyolult, sokirányú felkészültséget igénylő feladat, amelyért a feladónak kell vállalnia a felelősséget. Ezt egy külön nyilatkozatban kell a többi ADR-es dokumentum mellé csatolni.
Veszélyes áru biztonági auditok
Igény szerint végzünk inspekciós tevékenységet partnereink részére. Az auditok protokolljai a veszélyes árukhoz kapcsolódó tevékenységhez igazodnak.
Veszélyességi osztályozás
Különböző termékek, vegyszerek, keverékek, oldatok és veszélyes hulladékok ADR előírások szerinti osztályba sorolása nagy biztonság mellett. A szállítási osztályozások ismerete nélkül nem lehet az ilyen anyagokat sem belföldi, sem nemzetközi forgalomban szállítani.
Cégspecifikus szakanyagok elkészítése
Biztonsági tanácsadói tevékenység

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói tevékenység

A 2/2002. (I.11.) Korm. rendelet, rendelkezik az EU 96/35/EK irányelvével összhangban arról, hogy minden olyan cégnek / vállalatnak / vállalkozásnak, amely a rendeletben meghatározott veszélyes áru tevékenységet végez, alkalmaznia kell egy speciális veszélyes áru szakembert, akinek a feladata a cég ez irányú tevékenységének figyelemmel kísérése, folyamatos ellenőrzése, az aktuális veszélyes áru szabályok betartatása.

A 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet alapján a tanácsadó az alábbi feladatok elvégzésére köteles:

a) figyelemmel kíséri, hogy a vállalkozásnál betartják-e a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat;

b) tanácsot ad a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását és az áruk szállításra való előkészítését illetően;

c) – éves jelentést készít a vállalkozás vezetői, szükség esetén az illetékes hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről. Az éves jelentéseket öt évig meg kell őrizni, és az ellenőrzésre jogosult hatóság kérésére be kell mutatni,
– elkészíti az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban előírt adatszolgáltatást a KSH számára;

d) figyelemmel kíséri a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következő feladatok végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat:

da) a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartását,

db) a vállalkozás a szállítójárművek vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelményeket figyelembe veszi-e,

dc) a veszélyes áruk szállítására, ki- és berakására használt felszerelések ellenőrzését,

dd) a vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását,

de) a szállítás vagy a ki- és berakás biztonságát veszélyeztető baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszélyelhárítási eljárások alkalmazását,

df) a szállítás vagy a ki- és berakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítését, illetőleg amennyiben szükséges, jelentés készítését,

dg) a balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok ismétlődésének megakadályozását célzó megfelelő eljárások alkalmazását,

dh) az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor és igénybevételekor a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogszabályok és az azokban foglalt különleges követelmények figyelembevételét,

di) annak ellenőrzését, hogy a veszélyes áruk szállításában, ki- és berakásában részt vevo alkalmazottak részletes technológiai utasítást és oktatást kapnak,

dj) a veszélyes áruk szállításakor, ki- és berakásakor fennálló veszélyek tudatosítását szolgáló intézkedések meghozatalát,

dk) olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek biztosítják, hogy a járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelő formában megtalálhatók,

dl) olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, amelyek a ki- és berakással kapcsolatos szabályok betartását biztosítják.

Írásbeli utasítás
A veszélyes áru szállítás során esetlegesen bekövetkező vészhelyzettel (baleset, rendkívüli esemény) kapcsolatos teendőkre a gépjárművezetőnek írásbeli utasítást kell kapnia, amennyiben veszélyt jelző táblával megjelölésre kötelezett szállítóegységben fog veszélyes árut szállítani.
ADR 1.3 fejezete szerinti képzés

Az ADR szabályzat alapján minden veszélyes áru szállítással kapcsolatba kerülő személynek a munkakörének és felelősségének megfelelő mértékű képzésben kell részesülnie.

Érintett személyek:

 • adminisztrációt végzők
 • ügyintézők
 • be- és kirakodók
 • árukezelők
 • csomagolók
 • töltők
 • gépjárművezetők (amennyiben nem rendelkeznek ADR bizonyítvánnyal) és jármű személyzet
 • jármű üzemben tartók
 • tarálykocsi üzemben tartók
 • tankkonténer vagy mobil tartány üzemben tartók
Megfelelő minősítésű csomagolóanyagok meghatározása és beszerzése

Az ADR előírásai értelmében a jogszabály hatálya alá tartozó veszélyes áruk kizárólag az ADR-ben meghatározott minősítésű csomagolóeszközbe csomagolhatók és adhatók fel szállításra.